HABERLER
 • MOTORİN’DE FİYAT ARTIŞI
 • Goldman Sachs: Petrol talebinde toparlanma 2022΄de
 • Brent petrolün varili 42,20 dolar
 • AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI
 • Fortune 500 Türkiye΄nin lideri yine TÜPRAŞ oldu
 • ABD΄nin petrol üretimi 11 yılda yüzde 134 arttı
 • BENZİN’ DE İNDİRİM
 • Petrol şirketleri ΄sıfır emisyon΄ hedefinden uzak
 • BENZİN’ DE FİYAT ARTIŞI
 • KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
 • Brent petrolün varili 42,84 dolar
 • AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI
Haber
Taşıt Durum Tespit Belgesi’nde süre uzatıldı

21.Ocak.2020

PÜİS, konuyla ilgili talebin kabul edildiğini ve Taşıt Durum Tespit Belgesi süresinin 1 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Taşıt Durum Tespit Belgesi ile ilgili olarak Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne yaptığı yazılı talebin kabul edildiğini duyurdu. Buna göre Taşıt Durum Tespit Belgesi alma zorunluluğunda süre 1 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldı.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin duyurusu şu şekilde:

“18 Ocak 2020 tarih ve 31012 Sayılı Resmi Gazete’de Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik revizyonu ile 2014 model ve altı model yılına sahip eski araçların ‘Taşıt Durum Tespit Belgesi’ ile ‘ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi’ alma zorunluluğu 01.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi olmayan araçlar, Fenni Muayenede ağır kusurlu olarak kabul edilecek olup, iş ve işlemlerin aksamadan devam etmesi için ‘ADR / Taşıt Uygunluk Belge’lerinin vakitlice alınması uygun olacaktır.”

 

18 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31012

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker, sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU veya çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,”

“ff) Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorumlulukları ile TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

“(12) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere TMGDK’larda ve işletmelerde 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilen TMGD’ler 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilmesi zorunludur. Bu TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar iş sözleşmelerinde belirtilir.

(13) TMGDK şirketinin yönetim kurulunda görev alanlar veya şirketin müdürlük görevini yürüten ve aynı zamanda TMGD hizmeti verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu sigortalı ile olarak çalışması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen şekilde hizmet veren TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak,

b) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek (ayrıca, taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETES sistemine işlemek/iletmek zorundadır.),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış taşımacılara ait araçlara yapmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, bu maddenin birinci fıkrasında zikredilen KHK kapsamında bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kullanırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Şube Müdürlüğünde/Biriminde görevlendirilecek tehlikeli madde denetçisi unvanına sahip” ibaresi “çalışan” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının başına “Taşımacı, dolduran ve gönderen hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentleri aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“d) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene; (b) bendi için beşyüz Türk Lirası, (a), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine ise her bir bent için bin Türk Lirası,”

“ı) 11 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden doldurana; (a), (b), (c) ve (j) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası,”

“j) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya; (a), (b), (c), (i) ve (l) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k), (m) ve (n) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası, (e) bendi için her bir teçhizata elli Türk Lirası, (f) bendi için ise ikiyüz Türk Lirası,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “1/7/2020” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşımacıya, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendine göre idari para cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi yerine geçmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları bu maddenin yayımı tarihinden 3 ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.


HABER ARŞİVİ

Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.

Yıllar Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.
2020 12 7 28 71 51 38 6 0 0 0 0 0
2019 26 25 25 18 15 27 15 22 24 21 17 20
2018 17 30 22 13 32 19 20 19 41 43 46 37
2017 23 17 34 17 23 29 27 27 24 31 28 27
2016 23 34 21 41 27 29 7 25 13 27 26 26
2015 18 19 30 25 5 23 21 29 13 21 8 30
2014 18 13 21 19 18 13 9 15 9 11 22 23
2013 20 16 23 24 22 29 22 20 17 20 18 23
2012 22 34 49 30 24 27 26 23 13 17 9 25
2011 9 6 11 12 8 18 18 8 4 11 18 16
2010 14 14 15 10 8 7 14 5 12 4 7 26
2009 16 23 23 17 26 41 51 38 17 28 31 23
2008 3 5 3 2 2 8 7 11 8 17 28 15
Haber Tarih Aralığı: 2020 - 7. ay